PTSD Posttraumatiskt stressyndrom

Enligt DSM-5 (femte upplagan av the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) diagnostiska kriterier för posttraumatisk stressyndrom (posttraumatic stress disorder [PTSD] på engelska) krävs det att en individ har utsatts för inträffad, befarad, eller hot om död; allvarlig skada; eller sexuellt övergrepp.

 

Exponeringen måste härröra från en eller flera av följande scenarion, där individen: 
...har upplevt en traumatisk händelse; och/eller 
...har bevittnat en traumatisk händelse; och/eller 
...har en familjemedlem eller närstående som upplevt en allvarlig traumatisk händelse; och/eller 
...har utsatts för primär upprepad eller extrem exponering för motbjudande detaljer om den traumatiska händelsen.

 

Symptom

Den traumatiska händelsen återupplevs ständigt 
1 av följande symptom krävs:

 1. Återkommande, ofrivilliga, och påträngande minnen.

 2. Återkommande mardrömmar.

 3. Dissociativa reaktioner (t.ex. flashbacks).

 4. Intensiv eller långvarig ångest efter exponering för traumatiska påminnelser.

 5. Fysiologisk reaktivitet efter exponering för trauma-relaterade stimuli.

 

Ständigt undvikande av plågsamma trauma-relaterade stimuli efter händelsen 
1 av följande symptom krävs:

 1. Undvikande av trauma-relaterade tankar eller känslor.

 2. Undvikande av trauma-relaterade externa påminnelser (t.ex. människor, platser, samtal, aktiviteter, objekt, eller situationer).

 

Negativa förändringar i kognition och humör som började eller försämrats efter den traumatiska händelsen 
2 av följande symptom krävs:

 1. Oförmåga att minnas viktiga aspekter av den traumatiska händelsen.

 2. Långlivade (och ofta förvrängda) negativa föreställningar och förväntningar om sig själv eller världen.

 3. Ihållande förvrängd känsla av skuld eller beskyllande av andra för att ha orsakat den traumatiska händelsen eller dess följder.

 4. Ihållande negativa trauma-relaterade känslor (t.ex. rädsla, skräck, ilska, skuld eller skam).

 5. Klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter.

 6. Känsla av likgiltighet eller främlingsskap inför andra människor.

 7. Begränsade affekt: ihållande oförmåga att uppleva positiva känslor.

 

Trauma-relaterade förändringar i överspändhet och reaktivitet som började eller försämrats efter den traumatiska händelsen 
2 av följande symptom krävs:

 1. Irritabilitet eller aggressivt beteende.

 2. Självdestruktivt eller vårdslöst beteende.

 3. Överdriven vaksamhet.

 4. Lättskrämdhet.

 5. Koncentrationssvårigheter.

 6. Sömnstörningar.

 

Symptomen ska ha varat i mer än en månad.

Symptomen ska ha orsakat kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt umgänge, eller i andra viktiga avseenden.

Symptomen ska inte vara orsakade av medicinering, missbruk, eller annan sjukdom.

 

Källa: National Center for PTSD

Läs mer på National Center for PTSDs hemsida, på 1177, eller på Psykologiguiden.